You are currently viewing E-kurs “Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu” już dostępny!

E-kurs “Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu” już dostępny!

Kurs Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu został opracowany przez Fundację Poszanowania Energii z Warszawy, lidera międzynarodowego projektu CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu. Pozostali partnerzy realizujący projekt to: IWO e.V. – niemiecka Inicjatywa na rzecz Mieszkalnictwa w Europie Wschodniej oraz Politechnika w Rydze. Partnerów projektu wspierają organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości w Niemczech, Polsce i na Łotwie.

Głównym założeniem projektu CLI-MA było opracowanie systemu szkolenia zarządców nieruchomości, pozwalającego im na uzupełnienie wiedzy o wpływie budownictwa na zmiany klimatyczne, sposobach jego ograniczania oraz instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania podczas realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. W Polsce projekt uzyskał poparcie Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Rozwoju. W wyniku przeprowadzonych prac w Polsce opracowano program szkolenia składającego się z 7 modułów o następującej tematyce:

 • Moduł 1 – Ochrona klimatu w sektorze nieruchomości; Wymagania prawne dotyczące modernizacji budynków i poprawy ich otoczenia, prowadzący Andrzej Rajkiewicz
 • Moduł 2 – Modele biznesowe zarządcy budynku, prowadzący Marek Foriasz
 • Moduł 3 – Analizy techniczne, prowadząca Joanna Rucińska
 • Moduł 4 – Planowanie, podejmowanie decyzji w procesie modernizacji budynków, prowadzący Jacek Janas
 • Moduł 5 – Finansowanie projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Piotr Stawicki
 • Moduł 6 – Wdrożenie i realizacja projektu „klimatycznej” modernizacji budynku, prowadzący Wiesław Sarosiek
 • Moduł 7 – Działania uzupełniające, prowadzący Piotr Żołądkowski

CEL SZKOLENIA:

 • Dostarczenie wiedzy zarządcom nieruchomości pozwalającej na podjęcie szybkich  i racjonalnych decyzji prowadzących do obniżenia kosztów energii i poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Przedstawienie podstawowych zagadnień prawnych, technicznych oraz źródeł finasowania a także sposobów włączania mieszkańców do procesów podejmowania decyzji w obszarze zarządzania nieruchomością.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej zarządzających nieruchomościami poprzez przyswojenie treści merytorycznych prezentowanych podczas kursu i ich późniejsze wdrożenie.
 • Wobec wyznaczonych celów renowacji budynków, efektywne wykorzystanie form wsparcia finansowego dla właścicieli budynków podejmujących działania ukierunkowane na ograniczanie emisji związanej ze zużyciem energii.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań głębokiej termomodernizacji.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności  zaplanowania, sfinansowania i przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Możliwość przeanalizowania planu finansowania głębokiej termomodernizacji przy pomocy udostępnionego podczas szkolenia kalkulatora.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej zarządcy poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu racjonalnego podnoszenia efektywności energetycznej budynków.

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE:

Szkolenie składa z materiałów podzielonych na 7 modułów tematycznych. Każdy z modułów został podzielony na lekcje, w ramach których prezentowany jest materiał szkoleniowy w postaci filmów (czas trwania wszystkich nagrań to około 10 h). Lekcje uzupełnione są w miarę potrzeb materiałami dodatkowymi. Każda lekcja zakończona jest testem wiedzy. Szkolenie e-learningowe odpowiada 24 godzinom szkolenia stacjonarnego. Uczestnictwo w kursie i zdanie testów wiedzy potwierdzone zostanie Certyfikatem wydawanym przez Fundację Poszanowania Energii.

Czas dostępu do e-kursu wynosi 30 dni od daty zakupu.

WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU:

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie e-kursu z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego testu wiedzy.

CENA:

350 zł (w tym VAT 23%)

Cena obejmuje:

 • Dostęp przez 30 dni od daty zakupu do materiałów szkoleniowych w formie nagranych wykładów oraz materiałów uzupełniających.
 • Kalkulator pozwalający na samodzielne policzenie opłacalności zaciągnięcia kredytu z premią BGK, kredytu remontowo-budowalnego oraz  refinansowania kredytu.
 • Testy wiedzy z poszczególnych lekcji.

Aby skorzystać z e-kursu skontaktuj się z jednym z naszych Partnerów Wspierających:

Kierownik kursu: dr inż. Joanna Rucińska